تیم ما

دکتر امیر رضا عباد

نائب رئیس هیئت مدیره

حسین فیض انارکی

عضو اصلی هیئت مدیره

محمدعلی فیض انارکی

رئیس هیئت مدیره

مهندس حسنعلی عباد

مدیر عامل