خدمات

رتبه ی 5 راه و باند از سازمان برنامه و بودجه

رتبه ی 3 تاسیسات از سازمان برنامه و بودجه

 رتبه ی 2 ابنیه از سازمان برنامه و بودجه